• +380347761247 +380994357221 +380976277985

Експериментальне положення

про реабілітаційне відділення

 

ВИГОДСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО –  РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Вигода      

                                                    2013

І. Загальні положення

1.1.Реабілітаційне відділення  Вигодського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради (далі – реабілітаційне відділення центру) – це структурний підрозділ, метою діяльності якого є  інтеграція дітей з вадами у психофізичному розвитку  в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я,  корекцію його порушень. Реабілітаційне відділення центру є складовою системи реабілітації  дітей-інвалідів та забезпечує якість реабілітації (абілітації) відповідно до державного стандарту у галузі освіти.

1.2.Положення про реабілітаційне відділення  центру затверджується директором центру, згідно п.5.2. Статуту Вигодського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради,  яке розроблене з урахуванням вимог  Положення про спеціальну загальноосвітню  школу-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року №852, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року  за № 1219/15910. Положенням про навчально-реабілітаційний центр, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №920 від 16.08.2012 року, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року № 920 за № 1502/21814, інструктивно-методичним листом МОНУ  № 1/9-515 від 04 серпня 2009 року, Статутом Вигодського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради    

1.3.У своїй діяльності реабілітаційне відділення центру керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», нормативно-правовими актами  Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 № 852, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 р. за № 1219/15910, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня  2003 р. № 305, Положенням про навчально-реабілітаційний центр, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №920 від 16.08.2012 року, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року № 920 за № 1502/21814, інструктивно-методичним листом МОНУ  № 1/9-515 від 04 серпня 2009 року, Статутом Вигодського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради  та цим Положенням.

1.4. Відповідно до Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” реабілітаційне відділення центру для забезпечення ефективності діяльності  керується також постановами Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р.

№ 1686 “Про затвердження Державної типової програми  реабілітації інвалідів”; від 23.05.2007р. № 757 “Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда”; наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.2007 р. № 623 “Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання”, погодженим Міністерством освіти і науки; розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 619-р “Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю”.

1.5. Реабілітаційне відділення  центру є неприбутковою установою.

1.6. Реабілітаційне відділення центру користується закріпленим за центром майном.

1.8. Фінансування реабілітаційного відділення центру  здійснюється за рахунок кошторисних призначень Вигодського навчально-реабілітаційного центру.

1.9. Створення,  реорганізація і ліквідація реабілітаційного відділення центру    здійснюються    у    порядку,   визначеному Статутом Вигодського навчально – реабілітаційного центру.

2.Мета та предмет діяльності

2.1. Головними завданнями реабілітаційного відділення центру  є:

Головні завдання  реабілітаційного відділення центру визначені Розділом ІІІ Статуту Вигодського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради і полягають у :

– забезпеченні системного кваліфікованого психолого – медико -педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;

– наданні реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда.

Реабілітаційне відділення включає медичну реабілітацію, психолого-педагогічну, фізичну, соціально-побутову реабілітацію для надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда,  яка проживає в сім’ї, за станом здоров’я може відвідувати дошкільний чи загальноосвітній навчальний заклад або навчається за індивідуальною формою навчання.

Реабілітація в Центрі носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними (корекційними) заходами,  соціальними, медичними (лікувально – відновлювальними, лікувально – профілактичними) і спеціальними заходами.

Реабілітаційне відділення центру може надавати реабілітаційні послуги  дітям з  вадами розвитку, які навчаються в інклюзивних класах (групах) дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів регіону (за заявою батьків або шляхом укладання угоди  з навчальним закладом).

Реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в Центрі, надаються безкоштовно.

Реабілітаційне відділення центру може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до законодавства і у порядку, визначеному Вигодським навчально-реабілітаційним центром.

Діти, які отримують лише реабілітаційні послуги, реєструються в окремому журналі.

 Усі діти, які відвідують реабілітаційне відділення центру, беруться на облік усіма його структурними підрозділами, які проводитимуть дитині реабілітацію.

Документи, необхідні для зарахування дитини до реабілітаційного відділення Центру, подаються особисто батьками, або особами, які їх заміняють.

Відповідно до Програми реабілітації, затвердженої наказу Міністерства охорони здоров’я України № 623 у реабілітаційному відділенні центру учням (вихованцям) надаються такі послуги з реабілітації:

 • освітні послуги (колективна форма навчання, в тому числі інтегроване, інклюзивне навчання, індивідуальна та дистанційна форми навчання);
 • медична реабілітація (лікувально-профілактичні заходи);
 • психолого-педагогічна реабілітація (консультування, психолого-педагогічна діагностика, психологічна та педагогічна корекція, освітні послуги);
 • фізична реабілітація(лікувальний масаж, лікувальна фізкультура);
 • професійна реабілітація (професійна орієнтація, допрофесійна підготовка, професійна підготовка (за наявності ліцензії);
 • фізкультурно-спортивна реабілітація (ритміка, лікувальна фізкультура, навчально-тренувальні заняття з фізичної культури і спорту, заняття спортом)
 • соціальна та побутова реабілітація (пристосування меблів, встановлення обладнання для адаптації приміщень, навчання основних соціальних навичок, соціально-побутовий патронаж, працетерапія).

Особливості здійснення навчально-реабілітаційної роботи, охоронно-педагогічного режиму у реабілітаційному відділенні центру визначаються:

 • спеціальною системою навчальної, виховної, корекційно-розвиткової роботи;
 • створенням спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, виховання та подолання порушень фізичного і психічного розвитку, формування та розвиток мовлення, відновлення здоров’я;
 • здійсненням індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та корекційно-розвитковій роботі з дітьми з особливостями психофізичного розвитку з урахуванням характеру порушення.

Зокрема, педагогічна реабілітація передбачає запровадження комплексу заходів (у т. ч. відповідних форм, методів, змісту навчання), що створюють передумови для оволодіння  дітьми з особливими освітніми потребами системою знань, умінь і навичок, застосування яких сприяє подальшому розвитку особистості: підвищення освітнього, кваліфікаційного рівня, здатність до самостійної трудової діяльності, організації побуту, адекватного планування самостійного життя.

Психологічна реабілітація спрямована на корекцію та розвиток психічних функцій, особистості в цілому, створення оптимальних умов для подальшого становлення кожної дитини як особистості в процесі засвоєння цінностей та пристосування до вимог та критеріїв суспільства.

Здійснення психолого-педагогічної, соціальної реабілітації учнів (вихованців)  забезпечують, насамперед,  спеціально розроблені навчальні плани з корекційно-розвитковою складовою.

 1. Структура реабілітаційного відділення центру

3.1.Реабілітаційне відділення центру складається з підрозділів і груп:

1.структурний медичний підрозділ

2.соціально-психологічна служба

3.корекційно-реабілітаційна група

4.лікувально-оздоровчий табір

5.психолого-медико-педагогічна консультація

3.1.1. Структурний медичний підрозділ реабілітаційного відділення центру здійснює медичну реабілітацію всіх  учнів та вихованців центру, його постійного і змінного контингенту, а дітей-інвалідів, що навчаються чи виховуються у центрі, – згідно з  індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда.

Діяльність структурного медичного підрозділу реабілітаційного відділення Центру спрямована на профілактику та реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

Реабілітація в реабілітаційному відділенні центру  носить комплексний характер і забезпечується  медичними (лікувально – відновлювальними, лікувально – профілактичними)  заходами.

Структурний медичний підрозділ організовує свою роботу у режимі цілодобового чергування відповідним медичним персоналом з відповідною оплатою праці, яка передбачена для цього виду роботи.

Структурний медичний підрозділ утворює дорадчий колегіальний орган – медичну раду, членами якої є всі медичні працівник підрозділу, а її головою – начальник медичного структурного підрозділу.

Медична рада розглядає питання якості надання реабілітаційних послуг, атестації медичних працівників, виконання ними посадових обов»язків, моніторингу стану здоров»я вихованців, вироблення пропозицій, рекомендацій,інструкцій, інших науково-методичних досліджень і рекомендацій з впровадження нових, більш якісних форм роботи.

Начальник стуркутрного медичного підрозділу та лікар-офтальмолог є членами педагогічної ради центру з правом дорадчого голосу.

Лікувально-профілактичні заходи передбачають профілактику соматичних захворювань, підтримання належного рівня психічної активності,  працездатності, контроль за фізичним розвитком дітей. З цією метою медичними працівниками надається консультативна допомога педагогам і вихователям у дозуванні шкільних навантажень.

Система реабілітації у структурному медичному підрозділі реабілітаційного відділення центру  здійснюється шляхом використання  засобів і виробів медичного призначення.

Комплексна реабілітація проводиться за методиками медико-соціальної реабілітації, рекомендованими МОЗ відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

Медична реабілітація передбачає лікувально-профілактичні заходи. Медична корекція основної вади розвитку передбачає специфічну медикаментозну фізіокліматотерапію, застосування відповідного обладнання (оптичного, звукопідсилювального, ортопедичного).

 Лікувально-профілактична робота передбачає профілактику соматичних захворювань, створення умов для психічного розвитку,  працездатності, контроль за фізичним розвитком дітей та підготовкою їх до навчання. З цією метою медичними працівниками реабілітаційного відділення центру застосовується загальнозміцнююча терапія, надається консультативна допомога педагогічним працівникам у дозуванні шкільних навантажень.

 Лікувально-профілактична робота для дітей, які мають вади зору у поєднанні з тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку чи розумовою відсталістю, сліпоглухих ведеться за такими напрямами: терапія загальних нервово-психічних відхилень; медична корекція основного дефекту; профілактика соматичних захворювань.

Також передбачаються консервативне, плеоптичне і плеопто-ортоптичне лікування; підбір оптичних засобів корекції, спеціальна лікувальна фізкультура;  профілактика наслідків основного дефекту:

-специфічна медикаментозна терапія, спрямована на запобігання декомпенсації стану хворого організму;

-визначення зорових можливостей вихованців, особливостей сприймання наочно-дидактичного матеріалу;

-дозування зорових та фізичних навантажень;

-розробка комплексу вправ зорової гімнастики.

Медична корекція основного дефекту передбачає застосування під час занять відповідної оптичної апаратури.

Територіальні заклади охорони здоров’я разом з уповноваженим органом управління щороку забезпечують безоплатний медичний огляд вихованців Центру, моніторинг стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів незалежно від форми власності.

Діти з хронічними захворюваннями перебувають під постійним диспансерним наглядом відповідних закладів охорони здоров’я.

Штатний розпис структурного медичного підрозділу реабілітаційного відділення центру є частиною шатного розпису центру. Його керівник -начальник структурного медичного підрозділу призначається на посаду і звільняється з неї директором центру. Його посадові обов»язки визначені посадовою інструкцією.

Начальник структурного медичного підрозділу реабілітаційного відділення центру підпорядкований директору центру. Загальне керівництво його діяльністю здійснює заступник директора з навчально-реабілітаційної роботи.

Медичне обслуговування учнів (вихованців) здійснюється штатним  медичним персоналом структурного медичного підрозділу реабілітаційного відділення центру, який організовує проведення лікувально-профілактичних заходів, здійснює контроль та державний нагляд за якістю харчування дітей, фізичним навантаженням навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів із фізичного виховання дітей, виконанням санітарно-гігієнічного режиму в Центрі.

Медичні працівники структурного медичного підрозділу реабілітаційного відділення центру призначаються директором центру.

 Ними можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну медичну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють медичну діяльність, забезпечують результативність і якість своєї роботи, фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати свої професійні обов’язки. Всі без винятку медичні працівники несуть відповідальність за життя і здоров’я дітей. Призначення  на посаду та звільнення з посади і інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, про охорону здоров»я, про загальну середню освіту.

Медичні працівники структурного медичного підрозділу реабілітаційного відділення центру мають право на:

–  захист професійної честі, гідності;

– самостійний вибір форм, методів, засобів медичної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів (вихованців);

– участь в обговоренні та вирішенні питань організації режимних моментів;

-проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

– позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, медичного звання;

– участь у роботі органів громадського самоврядування;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку.

Відволікання медичних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Медичні працівники структурного медичного підрозділу реабілітаційного відділення центру зобов’язані:

– забезпечувати належний рівень медичного обслуговування відповідно до обов’язкових державних вимог;

– сприяти збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

– сприяти зростанню іміджу ЦЕНТРУ, дбати про бережливе ставлення до державного майна, економно використовувати енергоносії;

– дотримуватися медичної етики, моралі, поважати гідність учнів;

– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

– постійно підвищувати свій професійний рівень;

– виконувати Статут ЦЕНТРУ, Положення про реабілітаційне відділення, правила внутрішнього трудового розпорядку, особливі умови праці, спрямовані на вдосконалення життєдіяльності ЦЕНТРУ, інструктивні вимоги уповноважених органів  управління освітою та  медициною;

– забезпечувати роботу та  брати участь у роботі  медичної ради ;

-вести документацію відповідно до нормативно-правових вимог, забезпечити її щорічне архівування;

–  планувати та звітувати про свою роботу.

Медичні працівники, які систематично порушують Положення про реабілітаційне відділення центру, Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку ЦЕНТРУ, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

Медичні працівники підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється відповідно до Положення про атестацію медичних працівників територіальною медичною установою. З директором центру обов’язково погоджується атестація медичних працівників центру.

Медичні працівники систематично ознайомлюють педагогів і батьків з результатами поглибленого медичного огляду дітей, санітарно-гігієнічним режимом центру, клінічними проявами порушень розвитку учнів (вихованців).

3.1.2.Соціально-психологічна служба центру

          Соціально-психологічна служба центру: практичний психолог і соціальний педагог забезпечують психолого-педагогічну реабілітацію у Центрі  дітям постійного та змінного контингенту.

Соціально-психологічна служба здійснює психолого-педагогічну корекцію, діагностику, психологічну та педагогічну корекцію емоційно-вольової сфери та розумового розвитку дітей.

Психологічна реабілітація спрямована на корекцію та розвиток психічних функцій, особистості в цілому, створення оптимальних умов для подальшого становлення кожної дитини як особистості в процесі засвоєння цінностей та пристосування до вимог та критеріїв суспільства.

Психолого-педагогічна реабілітація у реабілітаційному відділенні центру – це консультування, психолого-педагогічна діагностика, психологічна та педагогічна корекція, освітні послуги.

Соціально-психологічна служба разом з педагогічними,  медичними працівниками під час занять та в позаурочний час здійснюють системні спостереження учнів (вихованців), узагальнюючи їх результати з наступним обговоренням з метою внесення відповідних коректив у систему навчально-реабілітаційної роботи.

Для забезпечення дієвого моніторингу та ефективності комплексної реабілітаційної роботи  соціально-психологічна служба забезпечує проведення і виробляє рекомендації за підсумками  обговорення успіхів учнів на засіданнях методичних кафедр, педагогічної і медичної ради за участю шкільної психолого-медико-педагогічної комісії з метою оперативного коригування індивідуальної реабілітаційної програми учнів (вихованців) не рідше одного разу на семестр.

Зазначена система роботи сприятиме становленню центру у новій якості, як осередку комплексної державної підтримки сім’ї, що забезпечує право на якісну освіту, соціальний захист, реабілітацію найбільш уразливих категорій дитячого населення завдяки спеціально організованому навчально-реабілітаційному процесу.

3.1.3 Корекційно-реабілітаційна група реабілітаційного відділення центру

Корекційно – реабілітаційна група реабілітаційного відділення центру – це фахівці – дефектологи, які здійснюють у центрі корекційно-розвиткові заняття згідно інваріантної складової робочих навчальних планів та займаються фізичною реабілітацією учнів постійного і змінного контингенту у позарочний час ту під час оздоровчого періоду.

Фізична реабілітація передбачає фізкультурно – реабілітаційні заходи засобами використання спеціального корекційного обладнання, спеціальну лікувальну фізкультуру,яка проводится як згідно робочих навчальних планів, так і під час позашкільних заходів та спортивно-оздоровчих годин, роботи гуртків колекційного спрямування.

Навчально-реабілітаційний  процес у групах реабілітаційного спрямування  здійснюється за програмами і методиками, розробленими в установленому порядку. У таких групах проводиться корекційно – розвиткова та реабілітаційна робота за напрямами: предметно-практична діяльність, розвиток слухового, зорового, дотикового сприймання, формування звуковимови та розвиток мовлення, логоритміка, просторове орієнтування, лікувальна фізкультура, ритміка, соціально-побутова та комунікативна діяльність.

Корекційно-реабілітаційна група реабілітаційного відділення здійснює комплексну реабілітацію в Центрі за методиками медико-соціальної реабілітації, рекомендованими МОЗ, МОНУ, відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

Педагогічна та соціально-побутова реабілітація передбачає запровадження комплексу заходів (у тому числі відповідних форм, методів, змісту навчання), що створюють передумови для оволодіння дітьми із складними вадами розвитку системою знань, умінь і навичок, застосування яких сприятиме подальшому розвитку особистості: підвищення освітнього, кваліфікаційного рівня, здатність до самостійної трудової діяльності, організації побуту, адекватного планування самостійного життя.

З урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей у Центрі здійснюється особистісно орієнтована професійна реабілітація (професійна орієнтація, допрофесійна підготовка, професійна підготовка (за наявності ліцензії)).

Дитині-інваліду обов’язково надаються рекомендації щодо форми організації навчання у спеціально організованих умовах: спеціальна загальноосвітня школа, школа-інтернат, спеціальний клас (група у відповідному навчальному закладі), спеціальна навчальна програма, щадний режим навчання та ін.), загальноосвітній заклад, тощо.

Корекційно – реабілітаційна група реабілітаційного відділення центру забезпечує проведення:

 • фізичної реабілітації(лікувальний масаж, лікувальна фізкультура);
 • професійної реабілітації (професійна орієнтація, допрофесійна підготовка, професійна підготовка (за наявності ліцензії);
 • фізкультурно-спортивну реабілітацію (ритміка, лікувальна фізкультура, навчально-тренувальні заняття з фізичної культури і спорту, заняття спортом,плавання,заняття за інтересами, тощо);
 • соціальну та побутову реабілітацію (пристосування меблів, встановлення обладнання для адаптації приміщень, навчання основних соціальних навичок, соціально-побутовий патронаж, працетерапія).

З урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності діти-інваліди забезпечуються спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, у тому числі сучасним тифлотехнічним, сурдотехнічним, іншим комп’ютерним обладнанням з відповідним програмним забезпеченням

Працівники корекційно-реабілітаційної групи під час занять та в позаурочний час здійснюють системні спостереження учнів (вихованців), узагальнюючи їх результати з наступним обговоренням з метою внесення відповідних коректив у систему навчально-реабілітаційної роботи та на  основі медичних висновків, результатів системного психолого-педагогічного вивчення учнів  визначають типологічні та індивідуальні особливості їх навчання та корекційно-розвиткової роботи, для дітей-інвалідів – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

Корекційно-розвитковою складовою інваріантної частини навчальних планів регламентується організація системної реабілітаційної роботи з учнями (вихованцями): розвиток слухового сприймання; розвиток зорового сприймання; розвиток мовлення; корекція пізнавальної діяльності; формування навичок просторового орієнтування; соціально-побутове орієнтування; формування компенсаційних способів діяльності; практичне використання знань, умінь і навичок (предметно-практична діяльність); розвиток комунікативної діяльності і творчості; фізичний розвиток.

Корекційно-розвиткова робота передбачає вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, і потребує впровадження особистісно орієнтованих програм навчання та реабілітації за індивідуальним та диференційованим підходом.

Зміст корекційно-розвиткових занять реалізується через навчальні предмети та курси:

для сліпих дітей та зі зниженим зором: «Соціально-побутове орієнтування», «Розвиток мовлення», «Корекція вад розвитку», «Орієнтування у просторі», «Ритміка», «Лікувальна фізкультура»;

для глухих дітей: «Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови», «Ритміка»;

для дітей зі зниженим слухом: «Розвиток слухового сприймання та формування вимови», «Ритміка»;

для розумово відсталих дітей: «Розвиток мовлення», «Соціально-побутове орієнтування», «Ритміка», «Лікувальна фізкультура»;

для дітей з тяжкими порушеннями мовлення: «Розвиток мовлення», «Розвиток зв’язного мовлення», «Логоритміка», «Лікувальна фізкультура»;

для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату: «Корекція вад розвитку», «Лікувальна фізкультура»;

для дітей із затримкою психічного розвитку: «Корекція розвитку», «Розвиток мовлення», «Ритміка».

Для створення оптимальних умов оволодіння навчальним матеріалом з учнями, які потребують фізичного та (або) розумового розвитку, працівниками корекційно-реабілітаційної групи проводяться індивідуальні та групові заняття з корекції вад розвитку.

Корекційно-розвиткові заняття проводять спеціалісти : вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель лікувальної фізкультури, вчитель ритміки.Не рекомендується розподіляти години, відведені на корекційно-розвиткові заняття, між вчителями-класоводами, вчителями-предметниками, що зумовлює формальний підхід та недостатню ефективність зазначених занять.

Заняття з лікувальної фізкультури проводяться групами та індивідуально вчителем лікувальної фізкультури за спеціально розробленими індивідуальними комплексами з урахуванням форм і ступеня важкості захворювання дітей, відповідно до рекомендацій лікарів. Групи можуть створюватися за напрямками: загальнооздоровчий, захворювання хребта, плоскостопість, дитячий церебральний параліч та ін.

Корекційно-розвиткові заняття регламентуються окремим розкладом, який складає заступник директора з навчально-реабілітаційної роботи.

Режимом функціонування центру передбачено проведення навчально-реабілітаційного процесу у першій та другій половині дня із забезпеченням постійного фахового психолого-педагогічного супроводу. Це, насамперед, передбачає продовження активної реабілітаційної роботи в другій половині дня з використанням фахового потенціалу, досвіду роботи вихователів, які в більшості випадків є досвідченими педагогічними працівниками.

Надзвичайно велике значення має залучення батьків до участі у навчально-реабілітаційному процесі. Це сприяє розумінню батьками особливостей розвитку своїх дітей, можливостей їм допомогти, закріпленню в позашкільному середовищі умінь і навичок, сформованих у навчальному закладі, навчання використовувати їх у різних життєвих ситуаціях

 

3.1.4.Лікувально-оздоровчий табір реабілітаційного відділення центру

3.1.4.1. Загальна частина

1.1. Лікувально – оздоровчий табір ( може бути і табір праці і відпочинку)

( далі по тексту табір) є  одним із видів організованого відпочинку й оздоровлення учнів Вигодського НРЦ,  метою діяльності якого є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.

1.2. Табір  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Департаменту  освіти, науки, сім»ї, молоді та спорту  Івано-Франківської облдержадміністрації, Вигодського навчально-реабілітаційного центру, Положенням про реабілітаційне відділення  та цим Положенням.

1.3. Табір   на базі Вигодського НРЦ організовується щорічно, як правило, у літній період,а за потреби під час довготривалих зимових канікул, в одну зміну тривалістю 14-21 календарних днів   за цілодобовим режимом, відповідно до кошторисних призначень на ці цілі в кошторисі Вигодського НРЦ.

1.4.За необхідних умов табір може функціонувати цілорічно для дітей змінного контингенту за рахунок надання платних послуг  на підставі окремого кошторису.

3.1.4.2. Організаційно-правові засади діяльності

2.1 Табір  приймає на оздоровлення та відпочинок учнів Вигодського НРЦ, відповідно до рекомендацій фахівців та на підставі заяв батьків .

2.2.Вигодський НРЦ забезпечує безпечні умови організації відпочинку та оздоровлення дітей, надаючи для цього всю матеріально-технічну базу з залученням допоміжного персоналу в рамках графіку його роботи. Центр забезпечує функціонування  табору , його комплектування технологічним та іншим обладнанням, належну підготовку до проведення відпочинку та оздоровлення дітей.

2.3.Вартість відпочинку у таборі   регулюється кошторисними призначеннями установи  виходячи з конкретних умов  , програми , та інших потреб .

2.4.    Відрахування дитини з  табору  здійснюється за бажанням батьків чи осіб, які їх замінюють, за рішенням  керівника табору за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку або на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її перебування в дитячому таборі.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з дитячого  табору .

2.5.    Табір  веде пропаганду здорового способу життя, забезпечує дітям, які перебувають у ньому:

 • захист життя і здоров’я;
 • належні умови для повноцінного оздоровлення та відпочинку, розвитку їхніх творчих здібностей, занять фізичною культурою, туризмом, природоохоронною та краєзнавчою роботою, суспільно корисною працею, оволодіння іншими ко­рисними навичками тощо;
 • добровільний вибір видів діяльності та дозвілля;
 • користування матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою, навчально-виробничою, науковою та корекційно-відновною базою центру ;
 • вільне висловлювання поглядів, думок, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, насилля з боку педагогічних та інших працівників дитячого табору , пропаганди релігійних конфесій.

2.6. Учні, які перебувають у таборі , повинні:

           дотримуватись правил внутрішнього розпорядку;

 підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками здорового способу життя; дотримуватися морально-етичних норм;

бережливо ставитися до державного майна , брати посильну участь у суспільно корисній праці.

2.11.          З урахуванням віку та інтересів дітей у таборі  створюються групи (загони), наповнюваність яких визначається відповідно до державних санітарних правил і норм улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів.

2.12. Табір  працює за програмою, складеною керівником табору та затвердженою  директором центру.

2.13. Виховний процес у таборі   здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів і здібностей дітей, з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я та з використанням різноманітних організаційних форм роботи та інших форм роботи, передбачених положенням.

 • Табір може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях центру та за його межами , якщо вони пристосовані для перебування там дітей, чи на базі спортивних споруд та стадіонів на підставі укладених з їх власниками угод.
 • У таборі можуть функціонувати науково-методична рада,  об’єднання за напрямами діяльності, до складу яких входять педагогічні та медичні працівники  табору й інші учасники виховного та оздоровчого процесу.
 • Табір не є юридичною особою, входить до складу реабілітаційного відділення центру на експериментальній основі і діє на підставі цього Положення. Розпорядником коштів є центр,  який здійснює  його фінансування  відповідно до кошторису . Керівник табору погоджує усі документи, які стосуються оплати за організацію його роботи з директором центру .
 • Керівником табору є заступник директора центру з навчально-реабілітаційної роботи.

3.1.4.3. Охорона життя та здоров’я дітей

3.1. Для надання медичних послуг дітям і працівникам  в таборі залучається медичний персонал.

Надання дітям та працівникам табору невідкладної медичної допомоги при гострих та невідкладних станах, у т.ч. стаціонарної, здійснюється територіальним лікувально-профілактичним закладом – Долинською міською дитячою лікарнею та Вигодською міською лікарнею .

 • Керівник і працівники табору несуть персональну відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей, які відпочивають і оздоровлюються в ньому.
 • Під час організованого перевезення дітей, які перебувають на оздоровленні в таборі на значні відстані забезпечується медичний нагляд за ними.

Медичний супровід забезпечується також при організованому перевезенні дітей до (від) місць відпочинку чи оздоровлення.

3.4. Споруди, будівлі та інші приміщення  центру повинні відповідати санітарним нормам, технічним вимогам та вимогам пожежної безпеки.

У кожному приміщенні , задіяному до дитячого відпочинку ,  розробляється та вивішується на видному місці план евакуації дітей та дорослих у разі пожежі чи стихійного лиха.

3.5. Табір забезпечує безпечне повноцінне харчування дітей відповідно до встановлених фізіологічних та натуральних норм харчування. Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку, повинно бути організоване дієтичне харчування згідно з рекомендаціями лікаря.

3.6. Керівник табору  здійснює обов’язковий постійний контроль за якістю харчування дітей, дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, безпечними умовами відпочинку та оздоровлен­ня, за проведенням роботи з формування здорового способу життя.

 

3.1.4.4. Управління  табором  і кадрове забезпечення

 

4.1.  Загальне керівництво табором  здійснює заступник директора центру з навчально-реабілітаційної роботи.

4.2.  Керівник табору :

затверджує календарний план роботи і  режим дня; затверджує правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників  табору;

організовує інструктаж працівників і дітей  з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання невідкладної до лікарської допомоги;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом, забезпечує належні умови для оздоровлення та відпочинку дітей;

4.3. Директор  центру:

розпоряджається у встановленому порядку коштами табору ,

представляє інтереси дитячого табору  в усіх установах, організаціях, на підприємствах;

звітує  про результати діяльності табору;

видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, що стосуються діяльності табору, організовує і контролює їх виконання;

забезпечує   раціональний підбір і розстановку кадрів;

відповідає за допуск до роботи працівників, які своєчасно пройшли обов’язковий медичний огляд;

приймає рішення про заохочення та дисциплінарні стягнення стосовно працівників дитячого табору .

4.3. Працівники табору  зобов’язані: дотримуватися вимог  Положення про табір , виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;

берегти життя та здоров’я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

виконувати накази й розпорядження керівника табору,

4.4. Працівники табору  працюють згідно з графіком, затвердженим   директором з урахуванням вимог законодавства про працю.

4.5.  Батьки дітей чи особи, які їх замінюють, мають право:

-вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності дитячого  табору ;

-брати участь в організації та проведенні заходів;

-захищати законні інтереси дітей у державних та судових органах.

4.13.          Для оперативного врегулювання поточних питань, організації оздоровчої та виховної роботи в дитячому таборі  може бути створений орган самоврядування, до складу якого входять працівники табору, діти, що оздоровлюються та їх батьки .

3.1.4.5. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база

 • Фінансово-господарська діяльність табору здійснюється відповідно до цього Положення, Статуту центру  та законодавства України.
 • Управління та фінансова діяльні табору здійснюється  за рахунок кошторисних призначень центру та додаткових джерел, не заборонених законодавством;  власних коштів від надання  послуг та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Додатковими джерелами фінансування табору  можуть бути добровільні внески, матеріальні цінності юридичних та фізичних осіб, інші надходження, не заборонені законодавством, які використовуються для впровадження діяльності, передбаченої положенням.

5.3.  У процесі провадження фінансово-господарської діяльності центр :

самостійно розпоряджається коштами, які надійшли на його  рахунок у процесі провадження фінансово-господарської діяльності;

надає у користування табору  земельну ділянку, на якій  розташований, виключно в інтересах дітей;

розвиває та утримує власну матеріально-технічну базу, володіє, користується і розпоряджається майном виключно в інтересах дітей відповідно до законодавства та статуту центру і положення про табір.

 • Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності, статистичної звітності про роботу табору здійснюється в центрі у порядку, визначеному законодавством України.
 • Перед початком табірної зміни центр забезпечує наявність наказу про відкриття табору, дозволу на його функціонування від санітарно-епідеміологічної служби, інструкцій з техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків з дітьми, протипожежної безпеки тощо.

 

3.1.5.Психолого-медико-педагогічна консультація центру

1.Відповідно до Статуту Вигодського навчально-реабілітаційного центру  у ньому створюється психолого – медико – педагогічна комісія , яка є складовою реабілітаційного відділення центру і  метою  діяльності якої є :

– вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного учня (вихованця) постійного і змінного контингенту  у динаміці;

-визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, корекційно – розвиткової роботи, професійно-трудової підготовки;

– переведення дітей з одного класу до іншого у межах ЦЕНТРУ ;

– у разі необхідності – підготовка документів для відповідної психолого-медико – педагогічної консультації з обґрунтованими рекомендаціями щодо переведення учня (вихованця) до загальноосвітнього навчального, лікувально-реабілітаційного закладу іншого типу (виду).

 1. Психолого – медико – педагогічна комісія центру в своїй діяльності керується Положенням про шкільну психолого – медико – педагогічну комісію, яке розробляється та затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України.

3.Психолого-медико-педагогічна комісія центру утворює консультпункту,положення про діяльність якого затверджується директором центру.

 1. Протягом року проводяться засідання ПМПК ( не рідше, ніж двічі на рік) з психолого-педагогічного вивчення дітей постійного та змінного контингенту з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обгрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.

5.За висновком ПМПК у разі поліпшення стану здоров’я, досягнення успіхів у навчанні учні (вихованці) центру переводяться до іншого типу навчального закладу. Питання про подальше влаштування дитини вирішують батьки, або особи, які їх заміняють, спільно з відповідним органом управління освітою.

 1. Пунктом 2.7.2 наказу Міністерства охорони здоров’я України № 623 встановлено, що розділ 2 Індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда) – “Психолого-педагогічна реабілітація” – заповнюється МСЕК, ЛКК з визначенням обсягу, кількості та тривалості курсів, строків виконання, послуг з консультування, діагностики, патронажу, психологічної та педагогічної корекції розвитку дітей та молоді з функціональними обмеженнями з обов’язковим залученням до заповнення цього розділу фахівців органів управління освіти, їх уповноважених представників, відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій, тому її члени є членами комісій у встановленому порядку.
 2. Психолого-медико-педагогічна консультація забезпечує виконання процесу реабілітації дитини-інваліда, який повинен передбачати послідовне вирішення комплексних проблем, починаючи від складання індивідуальних реабілітаційних програм з наступним їх коригуванням. При цьому важливо забезпечити специфічність реабілітаційної роботи з дітьми-інвалідами, які мають складні вади розвитку (діти з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату у поєднанні з розумовою відсталістю), оскільки такі діти характеризуються соціальною дезадаптацією і потребують фахового супроводження і підтримки на всіх вікових етапах.

8.Система реабілітації дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,яку здійснює психолого-медико-педагогічна консультація центру, має забезпечити комплексність і неперервність медичної, психолого-педагогічної, трудової, фізичної, соціальної реабілітації для створення оптимальних умов їх фізичного, психічного, інтелектуального розвитку.

9.Психолого-медико-педагогічна консультація центру забезпечує  абілітаційне навчання під час пропедевтичного періоду, особливо у підготовчому класі (формування навичок охайності, самообслуговування, спілкування, мотивації до праці, оволодіння елементарними трудовими навичками, розвиток емоційно-вольової сфери в комплексі з іншими реабілітаційними заходами).

 1. На основі типових навчальних планів психолого-медико-педагогічна комісія центру складає робочі навчальні плани, у яких конкретизується варіативна складова з урахуванням специфіки організації навчально-виховного процесу відповідно до особливих освітніх потреб учнів (глухих, зі зниженим слухом, сліпих, зі зниженим зором, розумово відсталих, з тяжкими порушеннями мовлення, з порушеннями опорно-рухового апарату, із затримкою психічного розвитку).
 2. З 1 по 15 вересня щорічно відповідними спеціалістами психолого-медико-педагогічної комісії центру (вчителями-дефектологами, вчителями-логопедами, вчителями лікувальної фізкультури, ритміки, практичними психологами) за участі структурного медичного підрозділу, соціального педагога, практичного психолога, вихователя і классного керівника (для дітей-інвалідів – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда) визначається зміст програм корекції вад розвитку, на основі яких комплектуються групи для занять (диференційований підхід) та розробляється індивідуальний план корекційної роботи.

12.Індивідуальний план корекційної роботи – це документ, який містить інформацію про учня (вихованця), корекційні послуги, які він отримує у навчальному закладі, та їх ефективність (підстава для внесення відповідних коректив).

13.Психолого-медико-педагогічна комісія центру узагальнює корекційно-реабілітаційно-розвиткову роботу, яка проведена учневі постійного чи змінного контингнту та надає інформацію про її проведення батькам, а дітей-інвалдів – лікувальному закладу, який розробляв індивідуальну програму реабілітації у встановленому порядку за згодою батьків дитини.

 1. Керівник реабілітаційного відділення центру

1.Керівник реабілітаційного відділення центру є заступником директора з навчально-реабілітаційної роботи.

 1. Керівник реабілітаційного відділення центру :

– вирішує питання координування діяльності педагогічних, медичних працівників для забезпечення системності та єдності комплексної реабілітації учнів (вихованців) у першій та другій половині дня, її якості та ефективності, ведення документації з даних питань та забезпечення роботи всіх структурних підрозділів відділення, згідно цього Положення.

 – забезпечує системність та єдність комплексної реабілітації учнів (вихованців) з урахуванням режиму функціонування центру без передоручення даної ділянки роботи іншій особі;

– здійснює контроль за системою виховної, позашкільної роботи в контексті комплексної реабілітації дітей вцілому.

Змінити розмір шрифту
Контраст