• +380347761247 +380994357221 +380976277985

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Вигодського навчально-реабілітаційного центру

Івано-Франківської обласної ради

ОКСАНА ЯКИМІВ

                                                                                                    

                                                                               «14 » жовтня  2013 року 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про  спеціальну загальноосвітню  школу – інтернат І-ІІІ ступенів

для дітей з вадами зору  та  дітей зі складними вадами

 

ВИГОДСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО –  РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

                                                

                                                           Вигода

                                                             2013

І. Загальні положення

1.1. Спеціальна загальноосвітня  школа – інтернат І-ІІІ ступенів для дітей з вадами зору та  дітей зі складними вадами ( далі – спеціальна загальноосвітня школа – інтернат ) Вигодського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради (далі – спеціальна загальноосвітня школа-інтернат) – це структурний підрозділ Вигодського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради, метою діяльності якого є реалізація  права на  освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими вадами зору, їх інтеграцію в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.

1.2.Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат центру   затверджується директором центру, згідно п.5.2. Статуту Вигодського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради,  яке розроблене з урахуванням вимог  Положення про спеціальну загальноосвітню  школу-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року №852, зареєстрованого  в міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року  за № 1219/15910.    

1.3. Спеціальна загальноосвітня  школа – інтернат центру  забезпечує здобуття певного  рівня  освіти, професійну   орієнтацію та підготовку  дітей з вадами зору.   

1.4. Спеціальна загальноосвітня школа –інтернат центру   у  своїй  діяльності
керується  Конституцією  України,  Законами України: 
“Про освіту”, “Про   загальну   середню  освіту», «Про охорону
дитинства», «Про  реабілітацію  інвалідів  в Україні”,
нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів
України,  наказами  Міністерства  освіти  і  науки України,  інших
центральних органів виконавчої влади,  рішеннями місцевих  органів
виконавчої  влади та органів місцевого самоврядування,  Положенням
про загальноосвітній навчальний  заклад,  затвердженим  постановою
Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 N 964, цим Положенням та Статутом Вигодського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради.   
1.5.Головні завдання  спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату визначені Розділом ІІІ Статуту Вигодського навчально-реабілітаційного центру

Івано-Франківської обласної ради
1.6. Спеціальна загальноосвітня школа – інтернат центру є неприбутковою установою.

1.7. Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат центру користується закріпленим за центром майном.

1.8. Фінансування спеціальної  загальноосвітньої  школи-інтернату центру  здійснюється за рахунок кошторисних призначень центру.

1.9. Створення,  реорганізація і ліквідація спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату    здійснюються    у    порядку,   визначеному Статутом Вигодського навчально – реабілітаційного центру.

 1. Структура спеціальної загальноосвітньої школи інтернату та строки навчання учнів
  2.1. У структурі спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату функціонують школи  I-III ступенів, які можуть функціонувати разом або самостійно ( І), (І-ІІ): I ступінь  –  початкова  школа (підготовчий клас,  1-4 класи, строк навчання 5 років);

II ступінь – основна школа (5-10) класи,  строк навчання  – 6 років;

III ступінь – старша школа з профільним спрямуванням навчання (11-13 класи, строк навчання 3 роки).
2.2. Спеціальна  загальноосвітня школа-інтернат центру   може  мати у своєму  складі класи з поглибленим вивченням предметів та класи (групи) з вечірньою (заочною) формою навчання, класи для дітей зі складними вадами, класи для дітей з різним нозологіями. 

2.3. Для        організації       навчально-виховної       та
корекційно – розвиткової роботи  дітей,  які  мають   складні   вади
розвитку (діти з порушеннями слуху,  зору, опорно-рухового апарату
в  поєднанні  з  розумовою   відсталістю,   затримкою   психічного
розвитку,  діти з раннім дитячим аутизмом,  сліпоглухі),  у складі
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату  відкриваються  окремі  класи
(групи).  Гранична  наповнюваність  класів  (груп) для дітей,  які
мають складні вади розвитку, не повинна перевищувати 6 осіб.
2.4. За наявності  достатньої  кількості  учнів,  відповідної
матеріально-технічної  бази  та  кадрового забезпечення спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат може  мати  спеціальні  класи  (групи)  для
дітей інших нозологій.

2.5. Для дітей з помірною розумовою відсталістю у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті можуть відкриватися окремі класи.
2.6. Для дітей 6(7) років,  які потребують корекції фізичного
та   (або)   розумового  розвитку,  але  не  отримали  відповідної
дошкільної підготовки або не готові до навчання з інших  обставин,
у  спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті відкривається підготовчий
клас.
2.7. На   бажання   батьків  діти  можуть лише  навчатися  у  спеціальній  загальноосвітній школі-інтернаті без проживання центрі.
2.8. Мережа  класів та їх наповнюваність у спеціальній загальноосвітній 
школі-інтернаті    установлюється центром у визначеному порядку  
відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних
закладів  (ясел-садків)  компенсуючого  типу,  класів  спеціальних
загальноосвітніх  шкіл  (шкіл-інтернатів),  груп подовженого дня і
виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх  типів  та
Порядку  поділу  класів  на групи при вивченні окремих предметів у
загальноосвітніх   навчальних   закладах,   затверджених   наказом
Міністерства  освіти   і   науки  України  від  20.02.2002  N  128

III. Зарахування та добір дітей для навчання у  спеціальну                загальноосвітню школу-інтернат
3.1. Комплектування загальноосвітньої спеціальної школи – інтернату учнями здійснюється  у встановленому у центрі порядку, що передбачено розділом 6:

3.1.1.зараховуються діти :

сліпі (з гостротою зору 0,04 і нижче на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією); з гостротою  зору  0,05-0,08Д  на  оці,  яке  краще бачить зі

стерпною корекцією,  у разі  складних  порушень  зорових  функцій, прогресуючих очних захворювань, що призводять до сліпоти.

зі зниженим зором (з гостротою зору 0,05-0,4 на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією, при цьому враховується стан інших зорових функцій (поле зору, гострота зору на близькій відстані, форми та перебіг патологічного процесу)); з більш високою гостротою зору у разі прогресуючих або частих рецидивних захворювань, а також за наявності астенопічних явищ, що виникають під час читання та письма на близькій відстані.

     У всіх  випадках  діти  повинні  читати шрифт N 9 таблиці для визначення гостроти зору зблизька зі стерпною корекцією  звичайним оптичним склом на відстані не ближче 15 см.

зі складним дефектом (діти з зоровою патологією та порушеннями інтелектуального розвитку, діти з зоровою патологією та порушеннями мовлення).

3.1.2.  Загальними протипоказаннями для зарахування дитини  є:

-епілепсія з частими епілептичними нападами;

-стійкий денний і нічний енурез і енкопрез унаслідок органічного ураження центральної нервової системи;

-судомні напади, шизофренія з наявністю продуктивної симптоматики, тяжкі порушення поведінки, небезпечні для дитини та її оточення;

-тяжка, глибока розумова відсталість, органічна деменція різного походження з вираженою дезадаптацією;

-психічні захворювання, тяжкі нервово-психічні порушення;

-психопатія і психопатоподібні стани різного характеру;

-інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

-бацилоносіння (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій);

-всі контагіозні та паразитарні хвороби очей і шкіри;

-туберкульоз.

3.2.Направлення дітей здійснюється центром відповідно до направлення уповноваженого органу управління освіти, медичних показань і протипоказань та заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

У випадках, коли висновок  може бути сформульований лише після тривалого вивчення дитини, ПМПК рекомендує навчання з випробувальним строком на один навчальний рік у відповідному навчальному закладі, а за потреби –поглиблене медичне вивчення дитини.

Після закінчення випробувального строку навчання ПМПК здійснює повторне психолого-педагогічне вивчення дитини для уточнення рішення щодо організації навчання та корекційно-розвиткової роботи.

3.3. Прийом дітей до спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату центру та формування нових груп у дошкільному відділенні та класів у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті, переведення в інший клас або вікову групу проводиться до початку навчального року.

У разі необхідності учні (вихованці) можуть зараховуватися або переводитися до іншого класу (групи) протягом навчального року на підставі висновку ПМПК.

 3.4. До   підготовчого  класу  спеціальної  загальноосвітньої школи-інтернату     за      висновком      відповідної психолого-медико-педагогічної консультації  зараховуються діти з 6 (7) років,  які  не  здобули  дошкільну  освіту  або  через  певні обставини не готові до навчання у школі.
3.5. До   1-го   класу  спеціальної  загальноосвітньої  школи -інтернату за      висновком          відповідної психолого – медико – педагогічної консультації  зараховуються  діти  з 6(7) років, які здобули дошкільну освіту. У разі,       коли       за       висновком       відповідної психолого – медико -педагогічної  консультації   та    рекомендаціями лікарів   учні  (вихованці)  спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату розпочинають навчання не з підготовчого,  а з  I-го  класу,  строк навчання у школі І ступеня зменшується на один рік.
 3.6. При    зарахуванні    дітей    до    спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату допускається перевищення віку, установленого для загальноосвітніх навчальних закладів, на 1-2 роки.
3.7. У разі відновлення здоров’я учні (вихованці) спеціальної  загальноосвітньої школи – інтернату     за      висновком      відповідної психолого-медико-педагогічної консультації  переводяться до іншого типу загальноосвітнього навчального закладу за  місцем  проживання дитини чи за вибором батьків (осіб, які їх замінюють).

 1. Організація діяльності спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату центру та соціальний захист вихованців

4.1. Режим   роботи   спеціальної  загальноосвітньої школи-інтернату установлюється  центром  з  урахуванням  особливостей організації
навчально-виховного процесу відповідно до  контингенту  вихованців.

4.2. Під    час     канікул   керівник     спеціальної загальноосвітньої   школи-інтернату   сприяє  організації відпочинку  та  оздоровлення  вихованців  у  дитячих   санаторіях, таборах відпочинку тощо.
 4.3. За заявою батьків або осіб,  які їх замінюють, вихованці
спеціальної загальноосвітньої  школи-інтернату  на  період  канікул,  у  вихідні  та святкові дні,  а з поважних причин і в інші дні,  можуть виїжджати додому в супроводі дорослих.

4.4. На  клопотання  батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють, вихованці,    які   перебувають   на   утриманні   в   спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті, можуть проживати  у  своїх  сім’ях,  якщо  це  не шкодитиме  фізичному  та психічному здоров’ю дітей і батьки дитини не позбавлені батьківських прав.

     Надання такої  можливості  на  період  від  одного  місяця до повного строку навчання в спеціальній загальноосвітній  школі-інтернаті оформляється наказом директора.
4.5. Відволікання  учнів  (вихованців)  від навчальних занять забороняється,    крім    особливих     випадків,     передбачених законодавством.
4.6. Утримання  учнів  (вихованців),  які потребують корекції фізичного та  (або)  розумового  розвитку,  у  спеціальній загальноосвітній   школі-інтернаті здійснюється за рахунок держави, як це передбачено у Статуті Вигодського навчально-реабілітаційного центру.

 4.7. Учні   (вихованці)  спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату забезпечуються  предметами  гардеробу,  текстильної   білизни   та  предметами  першої  потреби  відповідно  до  Норм матеріального та нормативів  фінансового   забезпечення   дітей-сиріт   та   дітей, позбавлених   батьківського   піклування,   а   також   вихованців шкіл-інтернатів, затверджених наказом Міністерства освіти і  науки України  від  17.11.2003  N  763 ,  зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 12.01.2004 за N 27/8626.

Спортивним інвентарем  та  обладнанням,  засобами навчання та
іншим навчальним приладдям,  іграшками та іграми,  матеріалами для
розвитку  індивідуальних  творчих  здібностей  учнів (вихованців),
гурткової,  секційної  роботи,  технічними  та   іншими   засобами
реабілітації,  виробами  медичного призначення учні забезпечуються
відповідно до встановлених норм.

Забезпечення підручниками  та  навчальними  посібниками учнів (вихованців)  спеціальної школи-інтернату   здійснюється відповідно   до  Порядку  забезпечення  учнів  загальноосвітніх  і професійно-технічних   навчальних   закладів    підручниками    та навчальними посібниками, затвердженого наказом Міністерства освіти України,  Міністерства фінансів  України,  Міністерства  економіки України від 24.12.99 N 442/311/155, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2000 за N 14/4235 (із змінами).
4.8. Учні (вихованці) спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату  забезпечуються засобами індивідуальної корекції у порядку, встановленому Вигодським навчально – реабілітаційним центром.
4.9. Учні (вихованці) спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату  з
числа  дітей-сиріт і дітей,  позбавлених батьківського піклування,
перебувають  на  повному  державному  утриманні  та   користуються
пільгами, установленими законодавством для цієї категорії дітей.
4.10. Після     закінчення     спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату випускникам безоплатно видається комплект літнього одягу і взуття,
що  був  у  їхньому користуванні під час навчання.  За потреби,  з
урахуванням  матеріального  становища  родини,   безоплатно   може
видаватися  також  комплект  зимового  одягу  і  взуття,  що був у
користуванні дитини під час навчання в цьому закладі. Вихованцям, які  вибули  із спеціальної загальноосвітньої  школи-інтернату  з інших причин, безоплатно видається комплект сезонного одягу та взуття,  що був у їхньому користуванні на момент вибуття.
4.11. Організація і відповідальність  за   організацію   харчування   учнів (вихованців)  спеціальної загальноосвітньої  школи  (школи-інтернату)    додержання  вимог  санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних
правил і норм здійснюється Вигодським навчально-реабілітаційним центром  відповідно  до  норм  харчування у  навчальних  та  оздоровчих   закладах,   затверджених   постановою Кабінету  Міністрів  України від 22.11.2004 N 1591  (із змінами)та  Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих  закладах,  затвердженого  наказом Міністерства охорони здоров’я  та  Міністерства  освіти і науки України від  01.06.2005  N 242/329 
4.12. Науково-методичне  забезпечення  діяльності спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату) здійснюється відповідно до статті 42 Закону України “Про загальну середню освіту” .

 1. Організація навчально-виховного процесу в спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті центру

5.1. Навчально-виховний   процес    у    спеціальній  загальноосвітній  
школі-інтернаті здійснюється відповідно до  робочих  навчальних  планів,
розроблених  центром   на   основі  типових  навчальних  планів,
затверджених Міністерством освіти і науки України.

     Проект робочого навчального  плану  спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату складається її керівником, та подається на затвердження директору центру у встановленому порядку.

     Експериментальні та  індивідуальні  робочі  навчальні   плани
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату  погоджуються
з Міністерством освіти і науки України  за  поданням  Міністерства
освіти  і  науки  Автономної  Республіки Крим,  управлінь освіти і
науки обласних,  Київської та Севастопольської  міських  державних
адміністрацій.
5.2. Спеціальна  загальноосвітня школа-інтернат працює за навчальними
програмами,  підручниками і посібниками, що мають відповідний гриф
Міністерства  освіти  і  науки  України.  Під час навчання учнів у
спеціальній   школі   (школі-інтернаті)   II   і   III    ступенів
використовуються  як  спеціальні  програми  і  підручники,  так  і
програми й підручники загальноосвітньої школи.  У  випадках,  коли
учні  мають  ускладнені  вади психофізичного розвитку,  дисграфію,
дислексію,  акалькулію і не можуть  засвоїти  програму  з  окремих
предметів,   педагогічна   рада   центру    за   поданням   шкільної
психолого-медико-педагогічної комісії та  погодженням  з  батьками
(особами,  які їх замінюють) приймає рішення про переведення таких
учнів на навчання за індивідуальними навчальними програмами.

Індивідуальні навчальні  програми  розробляються  вчителем на
основі навчальних програм,  рекомендованих Міністерством освіти  і
науки України, та робочого навчального плану закладу, погоджуються
з батьками (особами, які їх замінюють), розглядаються педагогічною
радою    і    затверджуються     директором центру.

 Навчальні досягнення таких учнів оцінюються за  обсягом    матеріалу,    визначеного   індивідуальною   навчальною програмою.

 5.3. Навчально-виховний    процес    учнів   (вихованців)   у  спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті  здійснюється  з  урахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку за змістом,  формами і методами їх навчання,  відповідного режиму  дня,  що  забезпечує системність       навчально-виховної,      корекційно – розвиткової, лікувально-профілактичної роботи, реабілітаційних заходів.
5.4. Навчально-виховний   процес    у    спеціальній  загальноосвтіній  школі-інтернаті   має    корекційну    спрямованість.    Завдяки індивідуальному   та   диференційованому    підходу    створюються передумови   для   подолання   порушень  психофізичного  розвитку, засвоєння учнями (вихованцями) програмового матеріалу, розвитку їх здібностей,     професійно-трудової      підготовки,     подальшої соціалізації.

     Ефективність навчально-виховної,       корекційно-розвиткової роботи   досягається   через   забезпечення   учнів   (вихованців) відповідними   засобами   навчання   та   реабілітації,  медичними виробами.
5.5. Трудове навчання у спеціальній  загальноосвтіній – інтернаті
передбачає    систему   заходів,   спрямованих   на   відновлення,
компенсацію порушених функцій,  оволодіння  вихованцями  трудовими
вміннями  і  навичками,  що  є  основою  для подальшої професійної
підготовки.

     Трудове навчання  здійснюється  диференційовано з урахуванням
психофізичних,  індивідуальних особливостей та можливостей учня  і
може здійснюватися у формі професійного навчання.

     Професійне навчання       організовується       на       базі навчально-виробничих  майстерень,   навчально-дослідних   ділянок, підсобного господарства тощо.

     Професійна освіта,   спрямована   на   оволодіння   навичками спеціальності в спеціальній загальноосвітній  школі-інтернаті визначається з урахуванням  рекомендацій  лікарів,  побажань  учнів та їх батьків (осіб, які їх замінюють), потреб регіону.

     При проведенні  уроків з трудового навчання класи поділяються на групи.  Комплектування груп  за  видами  праці  здійснюється  з урахуванням   особливостей   психофізичного   розвитку   учнів  та рекомендацій лікарів.
5.6. Розклад  уроків  складається  відповідно   до   робочого навчального     плану     з     дотриманням     педагогічних    та санітарно-гігієнічних  вимог    з    урахуванням    індивідуальних особливостей учнів.

5.7. Тривалість   уроків   у   підготовчих,   перших   класах початкової школи становить 35 хвилин,  у других-четвертих класах – 40 хвилин,  у п’ятих-тринадцятих класах – 45 хвилин.  При цьому  у підготовчих,  перших-четвертих  класах  після  15 хвилин уроку,  у п’ятих-десятих класах після 20 хвилин  уроку  проводяться  рухливі внутрішні перерви (фізкульт-хвилинки).

Тривалість перерв між уроками  встановлюється  з  урахуванням необхідної  організації  активного  відпочинку і харчування учнів, але не менше 15  хвилин,  і  великої  перерви  після  другого  або третього уроку – не менше 30 хвилин.

5.8. Домашні  та  самостійні  завдання  у підготовчому,  I-му
класах  не  задаються.  Письмові  домашні  завдання  у   наступних
початкових  класах не обов’язкові.  Вони можуть задаватися учням з
урахуванням  типологічних  та   індивідуальних   особливостей   їх
психофізичного розвитку.

Домашні завдання у 5 – 13-х класах  задаються  з  урахуванням психофізичних  особливостей,  індивідуальних  можливостей учнів та педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог.  Зміст,  обсяг і форма виконання домашніх завдань визначаються вчителем.
5.9. Учні спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату звільняються від державної підсумкової атестації, згідно нормативно-правових документів.
5.10. Тривалість  і  структура  навчального  року,  строки  і тривалість   канікул,   оцінювання   навчальних   досягнень  учнів (вихованців)  спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату,    переведення  і  випуск  учнів, видача документів про базову та  повну  загальну  середню  освіту, нагородження  випускників  спеціальної  школи  золотою  і  срібною медалями,  Похвальним листом і  Похвальною  грамотою  здійснюються відповідно до законодавства.
5.11. За учнем (вихованцем) зберігається місце у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті   у разі його хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період  ( 75 днів).

Загальна тривалість канікул у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті центру  протягом навчального року не повинна становити менше, як 30 календарних днів.

 5.12.Учні спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату – це постійний контингент .

5.13. Навчально-виховний процес у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті  Центру здійснюється відповідно до  наказу Міністерства освіти і науки України від 26 серпня 2008 № 778 «Про затвердження типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».

5.14.Зміст шкільної освіти визначається навчальними програмами для дітей із складними вадами розвитку, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки  України.

У випадках, якщо діти не засвоюють навчальну програму, вони можуть навчатися за  адаптованими або індивідуальними програмами та планом. Індивідуальні навчальні програми та план розробляються вчителем на основі навчальних програм, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, та робочого навчального плану закладу, погоджуються з батьками (особами, які їх заміняють), розглядаються педагогічною радою і затверджуються директором.

5.15. Навчальний процес у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті центру  базується з урахуванням  вимог лікувально-відновлювальної роботи та щадного режиму дня. У процесі навчання і виховання враховуються індивідуальні особливості розвитку дітей, гігієнічні, медичні та спеціальні корекційні психолого-педагогічні рекомендації.

5.16. Випускники спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату II ступеня   одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту державного зразка, що дає право на вступ  до професійно-технічного навчального закладу , вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації.  За бажанням випускники можуть продовжувати здобувати повну загальну середню освіту в спеціальній загальноосвітній школі – інтернаті  ІІІ ступеня.

Випускники, які закінчили спеціальну загальноосвітню школу – інтернат  ІІІ ступеня, одержують атестат про повну загальну середню освіту, що дає їм право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

5.17.. Дітям зі зниженою працездатністю за рекомендаціями лікарів може встановлюватися  індивідуальний розклад навчальних занять.

5.18. Відволікання учнів (вихованців) від навчальних занять забороняється, крім особливих  випадків, передбачених чинним  законодавством.

5.19. Мова   навчання   й   виховання   в  спеціальній загальноосвітній 
(школі-інтернаті)  визначається  відповідно до Конституції України
 закону України «Про мови».

 1. Особливості навчально-виховної роботи у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті центру
  6.1. Навчально-виховна   та  корекційно-розвиткова  робота  є складовою  режиму  спеціальної   загальноосвітньої   школи-інтернату,  додержання  якого  є  обов’язковим для усіх працівників.

  Режим роботи є складовою режиму роботи центру,який складається ним з  урахуванням специфіки  (цілодобовий), з урахуванням   психофізичних   особливостей   учнів   (вихованців), санітарно-гігієнічних вимог.
  6.2. Відповідно до Типових навчальних  планів  у  спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті   залежно   від   її   виду  проводиться корекційно-розвиткова  робота  з  предметно-практичного  навчання, лікувальної     фізкультури,     ритміки,    соціально-побутового, просторового орієнтування,  розвитку мовлення (формування вимови і мовлення),    слухового,    зорового,   дотикового    сприймання, комунікативної діяльності з метою корекції первинних  і  вторинних відхилень   у  розвитку  учнів,  створення  сприятливих  умов  для здобуття повної загальної  середньої  освіти,  професійно-трудової
  підготовки, подальшої соціалізації учнів (вихованців).

     Корекційні заняття,  індивідуальні або  групові,  проводяться
учителями з урахуванням особливостей розвитку учнів (вихованців).

6.3.У спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті для дітей зі зниженим
зором і  сліпих особлива увага приділяється визначенню  оптимальних
можливостей  практичного використання зорової функції кожним учнем
(вихованцем) шляхом дозування зорового та  фізичного  навантажень,
особливостей  сприймання наочно-дидактичного матеріалу,  комплексу
вправ зорової гімнастики.

УІІ Учасники навчально-виховного процесу спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату

7.1.Учасниками навчально-виховного процесу є учні (вихованці), керівник, педагогічні працівники , батьки або особи, які їх заміняють.

7.2. Педагогічними працівниками  можуть бути особи, які мають відповідну вищу педагогічну, дефектологічну  освіту, високі моральні якості, фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати покладені на них обов’язки.

7.3.Педагогічні працівники  підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550.

7.4. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної гідності;

– самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

– участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

– виявлення педагогічної ініціативи;

– позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

– участь у роботі органів громадського самоврядування;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

7.5.Педагогічні працівники зобов’язані:

– забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

–  сприяти зростанню іміджу ЦЕНТРУ;

– дбати про бережливе ставлення до державного майна, економно використовувати енергоносії;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, людей, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

– готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– виконувати  це Положення та Статут ЦЕНТРУ, правила внутрішнього розпорядку, особливі умови праці, спрямовані на вдосконалення життєдіяльності ЦЕНТРУ та його структурних підрозділів, інструктивні вимоги уповноваженого органу управління ;

– брати участь у роботі педагогічної ради;

– вести документацію відповідно до нормативно-правових вимог, забезпечити її щорічне архівування;

– звітувати про свою роботу.

7.6.Педагогічні працівники, які систематично порушують Положення та Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

7.7.Психологічне забезпечення навчально-виховного і реабілітаційного  процесу  здійснюється практичним психологом .

7.8.Організація роботи з соціально-педагогічного патронату: надання консультативно-методичної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) у взаємодії з оточуючим середовищем, системній підготовці до наступної соціальної реабілітації дітей – учнів (вихованців) ЦЕНТРУ  у поєднанні з навчально-виховним процесом, здійснення кваліфікованого супроводу родин, що мають дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, і навчаються за іншими формами навчання, здійснюється соціальним педагогом.

7.9. Навчально-виховний процес за денною формою навчання. У визначених законодавством випадках здійснюється навчання в домашніх умовах.

7.10. Головні    принципи    організації    корекційної    роботи  та навчально – виховного процесу базуються на:

-врахуванні загальних закономірностей і специфічних особливостей розвитку вихованців;

-комплексному (клініко-фізіологічному, психолого-педагогічному) підході до діагностики і корекційної допомоги дітям з вадами зору;

-модифікації навчальних планів і програм корекційної роботи;

-перерозподілу навчального матеріалу, зміні темпу його вивчення;

-удосконалення змісту дошкільної та загальної середньої освіти;

-відповідності змісту і методів навчання пізнавальним можливостям дітей;

-диференційованому та індивідуальному підході до дітей в залежності від стану їх зору і способів орієнтації в оточуючому світі, включаючи використання спеціальних форм і методів роботи з дітьми, оригінальних підручників, наочних посібників, навчального  приладдя, тифлотехніки;

-забезпеченні стандарту загальноосвітньої підготовки в умовах безперервності  навчання, виховання і лікування дітей з вадами зору;

-системі роботи з соціально-побутової адаптації і особистісної самореалізації дітей з вадами зору;

-створенні офтальмогігієнічних умов у навчальних класах, групових кімнатах і корекційних кабінетах, організації спеціального розпорядку життя, лікування, навчання і виховання з врахуванням інтересів, здібностей, можливостей і потреб дитини;

-забезпеченні оптимальних умов для довготривалої медико-психолого-педагогічної діагностики і реабілітації дітей з вадами зору .

7.11.Учні (вихованці)   зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

– дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку;

-бережливо ставитись до державного, громадського, особистого майна;

– дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

– дотримуватись правил особистої гігієни.

7.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

– забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

– постійно дбати про фізичне здоров’я психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до держави , державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

– виховувати  у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 1. Управління спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом Центру

8.1. Управління спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом Центру здійснює заступник директора з навчально-методичної роботи, згідно посадової інструкції та функціонального розподілу обов»язків і несе персональну відповідальність за її належне функціонування, згідно даного Положення.

Змінити розмір шрифту
Контраст