• +380347761247 +380994357221 +380976277985
Оплата-праці-карантин

Допомога-21020-вчителькам-відпустка-по-догляду

Діяльність первинної профспілкової організації Вигодського НРЦ

Первинна профспілкова організація –  добровільне   об’єднання членів   профспілки,   які,   як   правило,   працюють  на  одному підприємстві,  в  установі,  організації   незалежно від   форми  власності   і  виду  господарювання  або  у  фізичної  особи,  яка  використовує  найману  працю,  або   забезпечують   себе   роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі.

Первинна профспілкова організація створюється в установі, організації, на підприємстві, в навчальному закладі за наявності не менше 3-х членів профспілки або 3-х працівників, які бажають утворити профспілкову організацію.

Якщо в трудових колективах є менше ніж 3 члени профспілки, то вони входять до складу найближчої територіальної профспілкової організації.

Первинна профспілкова організація вважається створеною, якщо її члени прийняли рішення про її створення та повідомили вищестоящий орган профспілки про своє приєднання до Профспілки.

Вищестоящий профспілковий орган розглядає питання про реєстрацію первинної профспілкової організації на протязі місяця з дня подання рішення про її створення.

Про свою приналежність до профспілки первинна профспілкова організація повідомляє відповідний територіальний орган юстиції та роботодавця.

Первинна профспілкова організація керується у своїй діяльності чинним законодавством, вимогами Статуту Профспілки, програмними документами і рішеннями профспілкових органів.

Вищим органом первинної профспілкової організації є збори (конференція) членів Профспілки. Профспілкові збори (конференція) проводяться в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік, в терміни, визначені профкомом або вищим профспілковим органом.

Первинна профспілкова організація Вигодського навчально-реабілітаційного центру утворилася24.11.2009 року на плановій звітно-виборній конференції, унаслідок реорганізації закладу з Вигодської спеціальної школи-інтернату для дітей з вадами зору у Вигодський навчальний корекційно-реабілітаційний центр (Розпорядження ОДА №425 від 25.08.2009 р.).

ППО Вигодського навчального корекційно-реабілітаційного центру діє на підставі Положення про первинну профспілкову організацію, затверджене 24.11.2009 р. на звітно-виборній конференції. У своїй діяльності ППО Вигодського НКРЦ користується Статутом Профспілки працівників освіти і науки України та чинною законодавчою базою України з цих питань, виконуючи Постанови первинної організації Долинського районного комітету працівників освіти.

ППО Вигодського навчально-реабілітаційного центру нараховує 118 членів профспілки. На всіх працівників центру заведені персональні облікові картки.

Усі працівники навчального закладу зараховуються до ППО Вигодського НКРЦ на підставі заяв зі згодою на відрахування профвнесків самостійною бухгалтерією Вигодського навчального корекційно-реабілітаційного центру.

Ведення документації відбувається згідно рекомендаціям ФПУ. Номенклатура справ ППО Вигодського НКРЦ є складовою номенклатури справ Вигодського НКРЦ , яка погоджена обласним архівом.

Колективний договір розроблено спільно з адміністрацією Вигодського НКРЦ і затверджений у Долинському управлінні праці і соціального захисту населення (№92/08-29/87 10.01.13 р). Адміністрація Вигодського НКРЦ узгоджує з профкомом педагогічне навантаження, розклад уроків, графіки роботи працівників, обслуговуючого технічного персоналу. Проводиться контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, відпускних, коштів на оздоровлення. Виплата щорічної грошової винагороди здійснюється згідно Закону України «Про освіту» ст.57 в розмірі 80% посадового окладу, а також надаються премії обслуговуючому персоналу.

ППО Вигодського НКРЦ контролює дотримання вимог КЗпП України при наданні відпусток.

В полі зору профкому постійно знаходиться питання підвищення кваліфікації педпрацівників.

Постійно здійснюється контроль за веденням трудових книжок, дотримання чинного законодавства при прийомі та звільненні з роботи. Надається матеріальна допомога членам ППО на підставі заяви від члена профспілки, а також до дня ювілейного дня народження.

Укладена Угода між адміністрацією і профкомом з питань охорони праці.

Одним з основних напрямків діяльності профспілкового комітету є здійснення громадського контролю за створенням в установі здорових та безпечних умов праці, створенням і повним забезпеченням працівників засобами індивідуального і колективного захисту, проведенням профілактичних заходів, що сприяють попередженню нещасних випадків в установі та професійних захворювань.

Члени профкому включені до складу комісії з розслідування нещасних випадків, перевірки та комплексного обстеження стану охорони праці в закладі, перевірки знань з питань охорони праці.

Нещасних випадків за останні роки не було.

Щороку в закладі проводиться огляд художньої самодіяльності, в якому приймають участь працівники центру. Створений ансамбль вчителів та вихователів. Активна участь працівників у хорі, театрі Вигодського навчально-реабілітаційного центру.

Упродовж 2010-2013 років у центрі реалізовується пілотний управлінський проект з оздоровлення працівників, їх дітей та педагогів, що знаходяться на заслуженому відпочинку Згідно Статті 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”проводиться відрахування коштів 0,3 % первинній профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

Мета проекту: збереження та зміцнення психофізичного здоровя, зняття психологічного напруження, забезпечення сприятливих психологічних умов, створення здорового мікроклімату у колективі.

Вступаючи до профспілки, працівник розуміє, що він добровільно стає членом організації , яка при потребі буде відстоювати та захищати його трудові, соціально-економічні права та інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцем, а також з іншими об’єднаннями. На даний час, працівнику важко самому відстояти свої законні права та інтереси, тому профспілка надає захист його законних прав. І тільки член профспілки користується правом на захист профспілковою організацією своїх прав та інтересів з питань оплати праці, режиму робочого часу та відпочинку, соціального захисту та охорони здоров’я, забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці.

Змінити розмір шрифту
Контраст